Η δημιουργία μιας επιχείρησης εστίασης  δεν είναι εύκολη υπόθεση

Η δημιουργία μιας επιχείρησης εστίασης  αποτελεί στόχο για αρκετούς ονειροπόλους, η υλοποίηση του οποίου επιβάλλει σοβαρή και στοχευμένη έρευνα. Η έρευνα αυτή αφορά πρωτίστως την επικοινωνία με ιδιοκτήτες συναφών επιχειρήσεων προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και τους στόχους του μελλοντικού ιδιοκτήτη της. Επιβάλλεται το πλάνο των προθέσεων του μελλοντικού επιχειρηματία να είναι σαφές όπως οι λόγοι δημιουργίας της επιχείρησης καθώς και το χρονικό πλάνο διαχείρισης της.

Η δημιουργία μιας επιχείρησης καφέ απαιτεί δεξιότητες και ασφαλώς την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε τομείς που συνάδουν με το αντικείμενο. Αρχικά θα πρέπει να καθοριστεί η ομάδα των συνεργατών που θα στηρίξουν την επιχείρηση έχοντας τις κατάλληλες δυνατότητες – προσόντα, καθώς και ο αντίστοιχος ρόλος τους.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η δομή της επιχείρησης η οποία θα πρέπει να είναι σαφής και καθορισμένη. Ειδικότερα θα πρέπει από την αρχή να καθοριστεί αν θα αποτελεί ατομική επιχείρηση ή μια σύμπραξη με τη συμμετοχή  δύο ή περισσοτέρων ατόμων, ή ακόμη μια εταιρεία που το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει μια ομάδα μετόχων (πέραν του ενός) που συμμετέχουν στην επιχείρηση οικονομικά ή και διοικητικά.

Επόμενο κομβικό σημείο εκτός από το κατάλληλο προσωπικό που θα πλαισιώσει την επιχείρηση αποτελεί ο σαφής σχεδιασμός  των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η δημιουργία ενός brand name  της επιχείρησης ώστε να εξασφαλιστεί και η αναγνωρισιμότητα της.  Σίγουρα είναι απαραίτητες οι συμβουλές από κατάλληλους οικονομικούς συμβούλους που έχουν την ενδεδειγμένη επιστημονική κατάρτιση και κατ επέκταση τη γνώση στη δημιουργία καθώς και την διασφάλιση της Βιωσιμότητας μιας επιχείρησης καφέ!!